ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឡូវែល

CitySeal-2_inch-RGB-100_DPI.png

* សូមកត់ចំណាំ៖ កាលពីក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ក្រុមប្រឹក្សាបានបោះឆ្នោតសម្រាំងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត មកនៅត្រឹមត្រូវជម្រើសដូចតទៅនេះ៖ ជម្រើសទី ២ គឺប្រព័ន្ធចម្រុះ ៨-៣ និង ជម្រើសទី ៣ គឺប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមចំណាត់ថ្នាក់ពេញចិត្តបេក្ខជន និង មិនសមាមាត្រ។ ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះ នឹងត្រូវដាក់ក្នុងសន្លឹកឆ្នោត នៅខែ វិច្ឆិកា។

សូមចុចលើ Link នៅទីនេះ ដើម្បីមើលបទឧទ្ទេសនាម ដែលបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ដែលរៀបចំដោយនាយកដ្ឋានច្បាប់របស់សាលាក្រុង។

សាលាក្រុងឡូវែល កំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការជ្រើសរើស និង អនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មីមួយ សម្រាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុង និង គណៈកម្មាធិការសាលារៀន។

 គេហទំព័រនេះ រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាន ដល់សាធារណជន អំពីថាតើដំណើរការនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេច ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ច្រើនខែទៅមុខទៀត។ គេហទំព័រនេះ ក៏រៀបចំឡើង ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន អំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីទាំងឡាយ ដែលអាចនឹងត្រូវជ្រើសរើស និង ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណា។

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីមើលបទឧទ្ទេសនាម ដែលបានបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយដល់សហគមន៍ជាលើកដំបូងរបស់សាលាក្រុង។ ព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈលចាស់ទុំ កាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែ សីហា និង រៀបចំឡើងដោយសាលាក្រុងឡូវែល បង្ហាញដោយអ្នកជំនាញឯករាជ្យ គឺលោកបណ្ឌិត Ted Arrington ដែលមានឯកទេសខាងការបោះឆ្នោត និង ការវិភាគប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត។