ជម្រើសផ្សេងៗ នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឡូវែល

CitySeal-2_inch-RGB-100_DPI.png

ជម្រើសទី ១

ប្រព័ន្ធសមាជិកម្នាក់ប្រចាំស្រុកមួយ៖ ០៩ ស្រុក

ជម្រើសទី ២

ប្រព័ន្ធតំណាងចម្រុះ៖ ស្រុក និង ប្រព័ន្ធមិនសមាមាត្រ

ជម្រើសទី ៤

បោះឆ្នោតតាមចំណាត់ថ្នាក់បីស្រុក

ជម្រើសទី ៣

បោះឆ្នោតតាមចំណាត់ថ្នាក់បែបមិនសមាមាត្រ